Nowy Kalkulator Akustyki Guardian® w wersji 3.0

Korzystanie z nowego Kalkulatora Akustyki jest łatwiejsze niż kiedykolwiek. Po jego uruchomieniu automatyczny asystent pomoże użytkownikowi udzielić odpowiedzi na zestaw istotnych pytań. Dzięki temu zbiór 70 milionów możliwych konfiguracji ograniczony zostanie do ilości pozycji ułatwiających użytkownikowi znalezienie szukanej wartości bądź konfiguracji.

Jeśli nie potrzebują Państwo pomocy naszego asystenta, można przejść bezpośrednio do tabeli. Tu wprowadzone dane działają podobnie, jak w poprzednich wersjach Kalkulatora Akustyki Guardian®, umożliwiając filtrowanie kolumn oraz zawężanie opcji do momentu, gdy już uda się znaleźć typ szkła, odpowiadający określonym parametrom akustycznym.  System umożliwia wyświetlanie do 50 opcji na raz, dlatego zalecamy korzystanie z filtrowania kolumn z większą dokładnością, aby zawęzić zakres szukanej pozycji.

JAK ZACZĄĆ PRACĘ Z KALKULATOREM?

Asystent

Asystent został stworzony po to, by ułatwić użytkownikom opracowanie własnej tabeli oraz zawężenie 70 milionów możliwych wyników do liczby umożliwiającej pracę, zanim przejdzie się do samej tabeli. 

Asystent pozwala prowadzić obliczenia na dwa sposoby:

1)    Obliczanie parametrów akustycznych szklenia

Po wprowadzeniu konkretnych informacji dotyczących danej konfiguracji szklenia, asystent zawęzi zbiór danych i przedstawi wartości dotyczące akustyki dla podanej konfiguracji.

2)    Dobór odpowiedniego szklenia do określonej specyfikacji akustycznej

Ta opcja umożliwia wprowadzenie do systemu danych ze specyfikacji akustycznej oraz znalezienie takiego rozwiązania, które pozwoli spełnić wymagania dotyczące właściwości akustycznych budynku.

Ważne:  Kalkulator Akustyki działa tak dokładnie, jak dokładne są wprowadzone do niego dane. Narzędzie działa najsprawniej wtedy, gdy użytkownik dysponuje danymi danej konfiguracji szklenia, której mają dotyczyć obliczenia, lub posiada specyfikację akustyczną, do której chce dobrać szkło.  Przed rozpoczęciem pracy z kalkulatorem należy zebrać wszystkie dane, co ułatwi udzielanie odpowiedzi na pytania zadawane przez asystenta, szybciej doprowadzając użytkownika do interesujących go wyników,

Filtrowanie pod kątem szerokości ramek dystansowych

Przed przystąpieniem do zawężenia zasobów danych, użytkownik ma możliwość określenia dowolnego parametru ograniczającego, jak na przykład całkowita grubość szyby zespolonej lub dowolna szerokość szczelin koniecznych do osiągnięcia odpowiedniego współczynnika przenikalności cieplnej.  Wprowadzając maksymalną dostępną grubość szyby zespolonej, a następnie określając minimalne oraz maksymalne wartości dotyczące szerokości szczelin, można ograniczyć zbiór wyników prezentowanych w tabeli poniżej, tak by dopasować je do konkretnych wymagań użytkownika. Wprowadzając dane dotyczące konfiguracji szyby wykorzystującej szklenie potrójne, lub zarówno potrójne, jak i podwójne, należy zsumować wartości całkowite dotyczące szerokości szczelin, a następnie wprowadzić je do kalkulatora jako minimalną oraz maksymalną dopuszczalną wartość. W przypadku potrójnych szyb zespolonych, filtr automatycznie podzieli wartości dotyczące szerokości szczelin pomiędzy dwie szczeliny, dbając o to, by wyświetlone wyniki były prawidłowe.

Kolumny filtrujące

W każdej kolumnie filtrującej można wybrać po kilka kryteriów, by zawęzić zbiór wyników.  Po rozważeniu interesujących użytkownika wartości wyrażonych w decybelach, a także częstotliwości oktaw, jeśli zostały określone, należy przejść do określenia konstrukcji szklenia (pojedyncze, podwójne, potrójne). Można w dalszym ciągu zawężać wyniki wyszukiwania poprzez określenie grubości oraz typu szkła, które użytkownik chciałby zastosować w odniesieniu do takich czynników, jak możliwości produkcyjne, bezpieczeństwo oraz parametry termiczne. Istnieje także możliwość określenia parametrów termicznych przy wykorzystaniu naszego Kalkulatora Parametrów.

Ramki dystansowe

Kalkulator Akustyki Guardian® w wersji 3.0 umożliwia wybór ramek dystansowych o grubości od 10 do 20 milimetrów w odstępach co 2 milimetry.  Choć według norm PL 12758 oraz PL 12354-3 zmiany właściwości akustycznych w przypadku ramek o szerokości do 24 mm są niewielkie, to jednak najnowsza wersja Kalkulatora Akustyki umożliwia określenie punktu, w którym wartość Rw i/lub współczynników korekcyjnych (C, Ctr) zmieniają się wraz ze zwiększającą się szerokością szczelin. Przekłada się to na większą dokładność. By zawęzić liczbę konfiguracji akustycznych, kalkulator ignoruje szczeliny o szerokości poniżej 10 mm, ponieważ zmiana we właściwościach akustycznych przy tej wartości jest praktycznie niewykrywalna. Uzasadnionym jest założenie, że właściwości akustyczne pozostaną niezmienne w przypadku ramek o szerokości mniejszej niż 10 mm. 
 

Filtrowanie w przypadku szyb dwukomorowych

Filtrując grubość szkła w przypadku szyb dwukomorowych, należy możliwie jak najdokładniej określić grubość zewnętrznej i wewnętrznej tafli szkła, nim określimy tę wartość dla tafli środkowej. Istnieje prawdopodobieństwo, że taflę środkową będzie trzeba poddać obróbce cieplnej, by uniknąć ryzyka wstrząsu cieplnego, co może ograniczyć liczbę dostępnych konfiguracji. Jeśli chodzi o właściwości akustyczne, pozycja/umieszczenie szkła ma mniejsze znaczenie. Istotniejszymi czynnikami są tu typ oraz grubość zastosowanego szkła.


Filtrowanie alternatywne

Jeśli użytkownik określił już konfigurację szkła i chce poznać jego właściwości akustyczne, wystarczy skorzystać z filtra kolumny aby łatwiej było odnaleźć szukane pozycje. Parametry akustyczne dla wyszukiwanej pozycji zostaną wyświetlone jako wartości obliczone lub certyfikowane, z możliwością pobrania w formie dokumentu.


Folia PVB oraz tłumiące dźwięki międzywarstwy PVB

Międzywarstwa PVB stosowana w laminowanej tafli szkła może składać się z nawet do 4 warstw umieszczonych pomiędzy 2 dowolnymi taflami szkła. Każda międzywarstwa mierzy 0,38 mm grubości. Laminat tłumiący dźwięki może składać się nawet z 2 międzywarstw akustycznych PVB. Każda międzywarstwa PVB jest grubsza oraz mniej gęsta, niż standardowa folia PVB, co skutkuje lepszymi właściwościami tłumienia dźwięków. Tłumiąca dźwięki międzywarstwa PVB może mierzyć do 0,76 mm grubości.

Nazwy i opisy szkła laminowanego

Na rynku funkcjonuje wiele przyjętych sposobów opisywania szkła/produktu będącego połączeniem szkła float z regularną folią PVB lub folią akustyczną.

Nasz Kalkulator Akustyki stosuje powszechny  w całej Europie sposób opisywania konfiguracji gdzie składowe grubości szkła float i folii PVB oddzielone są kropką. Na przykład: 33.1 oznacza 2 tafle szkła o grubości 3 mm każda oraz 1 warstwę folii PVB (33.1) lub folii akustycznej SR (33.1 SR).

Istnieją jednak inne metody służące określeniu składu tafli szkła laminowanego, według których przyjmuje się całkowitą grubość szkła zaokrągloną do jednego miejsca po przecinku. Na przykład laminat 33.1 może być określony także jako 6,4 mm, co stanowi całkowitą grubość szkła (3+3) oraz grubość całkowitą jednej międzywarstwy PVB (0,38 mm). Innym przykładem może być laminat 88.3, który, wykorzystując ten sposób, można określić jako 17.1 mm, ponieważ całkowita grubość szkła wynosi 16 (8+8), a całkowita grubość PVB wynosi 1,14 mm (3 x 0,38).


Więcej informacji na temat struktury szkła laminowanego można znaleźć na stronie Guardian® Glass.

Zawartość tabeli

Układ i zawartość tabeli od lewej do prawej:

Czerwony krzyżyk

Umożliwia usuwanie konfiguracji po przefiltrowaniu pozostałych kolumn, tak by można było wyświetlić wyłącznie te konfiguracje, które odpowiadają użytkownikowi oraz jego zapytaniu. Bez obaw, usunięte wiersze można odzyskać – by to zrobić, wystarczy zresetować tabelę.

Obliczony wynik lub certyfikat

W tym miejscu można znaleźć odnośnik do strony z wynikami obliczeń, gdzie wyszczególniono konfigurację szkła oraz właściwości akustyczne, włącznie z częstotliwością środkową wartością ważoną a także jej sumą z współczynnikami korekcyjnymi Rw + C oraz Rw + Ctr.  Na stronie z wynikami znaleźć można także masę całkowitą wyrażoną w kg/m2 oraz nominalną grubość zespolenia określonego w specyfikacji szkła a także całkowitą nominalną grubość danej konfiguracji szklenia. W przypadku konstrukcji, gdzie dostępne są certyfikowane wartości akustyczne dla danego zespolenia wartości liczbowe można pobrać w formie pliku.

Typ

W tym miejscu użytkownik może określić, czy poszukuje konfiguracji szklenia pojedynczego, jednokomorowego lub dwukomorowego. W przypadku wyszukiwania dowolnego rodzaju szklenia należy zaznaczyć wszystkie z nich lub zaznaczyć odpowiedź "każda”.

Konstrukcja szklenia

Kolejne 8 kolumn umożliwia precyzyjne określenie konstrukcji szklenia na podstawie typu i grubości szkła oraz wybranych szerokości przestrzeni międzyszybowych.  W przedostatniej kolumnie tej sekcji wyświetli się grubość całkowita danej konfiguracji, co pozwoli przefiltrować dane pod kątem maksymalnej grubości szyby zespolonej dostępnej dla danej ramy lub systemu.

Parametry szyby zespolonej

Parametr Rw (dB) szklenia pojedynczego lub szyby zespolonej.

Parametr Rw + C szkła lub szyby zespolonej z uwzględnieniem tzw. szumu różowego*.

Parametr Rw + Ctr szkła lub szyby zespolonej z uwzględnieniem hałasu ruchu ulicznego.

*Szum różowy odnosi się do najczęstszych dźwięków otoczenia; telewizji, rozmowy, muzyki, itp., czyli hałasu o częstotliwości od średniej do wysokiej zgodnie z treścią normy ISO 717

Parametr częstotliwości środkowej oktawy

Ostatnie kolumny przedstawiają sześć wartości częstotliwości środkowych pasm oktaw od 125 do 4000 Hz. Dane te są często wymagane do dokładniejszego określenia parametrów szkła.
Liczby dotyczące parametrów

Parametry akustyczne okien oraz szklenia można określać na wiele sposobów. Najpopularniejszy z nich to określanie właściwości akustycznych jako częstotliwości środkowej oktawy o wartości od 100 do 4000 Hz. Właściwości tłumiące poszczególnych konfiguracji szklenia należy określić na podstawie pomiarów oraz traktować jako wytyczne dla parametrów tłumiących danego szkła. Występują także jednocyfrowe indeksy akustyki, spośród których 2 najczęściej stosowane to: redukcja ważona (Rw) uwzględniająca tolerancję dla różniącej się wrażliwości ludzkiego ucha na różne częstotliwości oraz redukcja hałasu ulicznego (RA,tr), odpowiadająca standardowemu spektrum hałasu ulicznego. Powyższe kryteria zostały sprowadzone do pojedynczej liczby zgodnej z normą PL ISO 717-1, która definiuje je w poniższy sposób;

Rw (C;Ctr), gdzie Rw oznacza indeks ważonej redukcji dźwięku, uwzględniający wrażliwość ludzkiego ucha na spektrum częstotliwości. Kryterium to może być stosowane podczas analizy porównawczej alternatywnych produktów. C określa szum różowy, uwzględniający wyższe częstotliwości. Wyznacza się go ze wzoru


(Rw + C) = RACtr, przy czym RACtr oznacza spektrum hałasu ulicznego i uwzględnia niższe częstotliwości. Wartość tę wyznacza się ze wzoru (Rw + Ctr) = RA,tr

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących parametrów akustycznych oraz linii produktów ze szkła laminowanego Guardian wyposażonych w specjalne systemy kontroli dźwięku, prosimy o zapoznanie się z konkretnymi dokumentami. Można je uzyskać po wcześniejszym kontakcie z Centrum Technicznym Guardian.

Masa

Nowością w wersji 3.0 Kalkulatora Akustyki Guardian jest możliwość obliczania masy szkła oraz PVB (w przypadku laminowania standardowego lub przy zastosowaniu PVB) w każdej konfiguracji szklenia.
    Masę oblicza się na podstawie metra kwadratowego szkła, którego powierzchnia może wzrosnąć lub zmaleć w zależności od instalowanego rozmiaru szkła.

Drukowanie danych

Gdy już określono dane przy pomocy filtrów w każdej z kolumn, można wydrukować specyfikacje wszystkich konstrukcji, które spełniają wymagania dotyczące akustyki. Następnie wydruk z danymi można przedstawić klientom, by zademonstrować im dostępne sposoby spełnienia ich wymagań.  Przypominamy, że gdy na liście znajdują się propozycje, których zastosowanie nie jest możliwe w Państwa konstrukcji, można je z tej listy usunąć, klikając na czerwony krzyżyk znajdujący się po lewej stronie tabeli.

Dane można wydrukować poprzez kliknięcie przycisku opcji znajdującego się w górnym prawym rogu przeglądarki, a następnie wybranie polecenia „drukuj”. Drugim sposobem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy w dowolnym miejscu w przeglądarce oraz wybranie opcji „drukuj”.  Uwaga: istnieje możliwość, że konieczna będzie zmiana orientacji strony z wertykalnej na horyzontalną, by dało się wydrukować wszystkie dane na pojedynczej stronie.